Privilegium eller rättighet – en ESO-rapport om antagningen till högskolan. (Lars Brandell och Lillemor Kim (Ds 2000:24))

Privilegium eller rättighet – en ESO-rapport om antagningen till högskolan. (Lars Brandell och Lillemor Kim (Ds 2000:24))

Rapporten bygger på ett antal olika studier utförda under mer en tidsrymd på mer än 20 år. Den innehåller en beskrivning av dagens system för antagning till olika högskoleutbildningar. Utgångspunkten är en analys av hur systemet samspelar med de mål och förhoppningar som de sökande har. Huvudresultatet i rapporten är att dagens antagningssystem

 • ger fel signaler till gymnasieeleverna
 • bidrar till betygsjakt i gymnasieskolan och onödiga kompletteringsstudier i gymnasieskolan
 • använder för få och enbart endimensionella urvalskriterier
 • försenar studiestarten för många studenter
 • inte är någon garanti för rättvis behandling av vare sig grupper eller individer
 • inte har fört oss närmare de mål som varit viktiga argument för systemets utformning
 • inte är effektivt vare sig för de sökande, högskolorna eller för samhället i stort

I rapporten betonas också att Sverige behöver en politik för tillträde till högre utbildning. Den bör bygga på sex principer:

 • utgångspunkten måste vara de sökandes situation
 • till så stor del av högskolan som möjligt bör tillträdet vara fritt för alla behöriga
 • de behörigas efterfrågan bör få påverka dimensioneringen av utbildningen
 • förkunskapskraven till olika utbildningar måste vara realistiska och flexibla
 • urvalsreglerna måst anpassas till den sökta utbildningens innehåll
 • antagningsprocessen måste decentraliseras

Ladda ner rapporten (pdf)