De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning ( Lars Brandell 2011 -06-30)

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning ( Lars Brandell 2011 -06-30)

OECDs PISA-undersökningar används ofta i skoldebatten. Man jämför de svenska 15-åringarnas prestationer med 15-åringar i andra länder. I allmänhet jämför man med medelvärden för samtliga OECD-länder. Då kommer man fram till att Sverige låg bra till år 2000, men att resultaten år 2009 hade försämrats till i närheten av OECD-genomsnittet. Men bilden blir en annan om man jämför med länder med allmänna förutsättningar liknade Sveriges (i första hand de nordiska länderna och Västeuropa). Det görs i denna rapport, som också argumenterar för att PISA inte i första hand skall ses som en tävling mellan de deltagande länderna. Istället bör PISA användas som underlag för fortsatta jämförande studier (benchmarking) mellan situationen i Sverige och den i ett eller flera andra länder. Förslag till sådana studier ges också i rapporten. (Ladda ner hela rapporten)