Varför universitet?

Varför universitet? (Lars Brandell september 2007)

Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har för många universitet. Samtidigt är det flera högskolor som har som centralt mål att ”bli” universitet. Resursutredningen (SOU 2007:81) gör också i sitt betänkande skillnad mellan universitet å ena sidan och högskolor å den andra. Men varken universitet eller högskola är entydiga begrepp i vårt land. Det finns i realiteten flera typer av universitet, liksom det finns flera typer av högskolor. I rapporten varför universitet som skrevs i september 2007 innan resursutredningen kom med sitt betänkande undersöks den roll begreppet universitet genom åren haft i den svenska högskolepolitiken. Rapporten innehåller också en analys av fördelningen av forskningsintäkterna för de svenska lärosätena (både universitet och högskolor). Den innehåller också en kartläggning av hur dessa intäkter utvecklats sedan år 1997 mätta i fast kostnadsläge.

Men detta som bakgrund ges några förslag till systemförändringar som kan bidra till en profilering av de olika lärosätenas verksamheter. Vissa av dessa liknar de förslag som finns i resursutredningen, andra gör det inte.