Hur bra är svenska ungdomar i matematik?

Hur bra är svenska ungdomar i matematik? (Lars Brandell, 2005-02-19)

I slutet av år 2004 publicerades inte mindre än tre olika rapporter som berör kunskapsnivån i den svenska grundskolan. Resultaten var i flera avseenden oroväckande. Två av rapporterna visade att grundskoleelevernas kunskaper i matematik är väsentligt sämre än för tio år sedan. I den tredje rapporten (PISA 2003) jämförde man nivån på matematikkunskaperna i de olika länderna inom OECD1. Den tolkades av många som att Sverige trots allt ligger ganska bra till i ett internationellt perspektiv, även om man i vårt östra grannland, Finland, är ännu bättre.

Den här rapporten bygger framförallt på PISA 2003. Den visar att svenska ungdomars kunskaper i matematik ligger under genomsnittet för jämförbara länder. Inte heller är vi speciellt bra på att ta hand om de svagare eleverna, något som ofta hävdas i debatten.

I rapporten diskuteras också orsakerna till att vi i Sverige inte når de resultat i matematikundervisningen som vi skulle önska. Förklaringen kan inte bara sökas i de besparingar i skolan som gjordes under 1990-talet. Det finns tecken på att kunskaper (i matematik och andra ämnen) uppfattas som mindre viktiga i det framtida samhället. Det förekommer också att man utan grund ser en konflikt mellan skolans kunskapsmål och andra mål (social fostran, värdegrund etc.). Ladda ner hela rapporten.(pdf)